20231110-clickzy-punpro-listpage-d1
How_to_Clickzy_-2
20231110-clickzy-punpro-listpage-s1
20231110-clickzy-punpro-listpage-s2

เงื่อนไขการใช้ส่วนลด

1. คูปองส่วนลดเฉพาะลูกค้า PunPro เท่านั้น
2. รับส่วนลด 200 บาท ไม่มีขั้นต่ำ / คำสั่งซื้อ จำกัด 1,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ หลังหักส่วนลดทุกประเภท ครบตามเงื่อนไขที่กำหนด (ต้องทำการ Log-in เข้าสู่ www.clickzy.com ก่อนการสั่งซื้อ)
3. ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกและทำการล็อกอินก่อนใช้รหัสโค้ดส่วนลดนี้
4. สามารถใช่โค้ดส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 - 15 ธันวาคม 2566
5. รหัสโค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับร้าน ISTUDIO
6. หากใส่สินค้าลงตะกร้า แต่ไม่ได้ชำระเงินตามที่กำหนด ราคาสินค้าจะกลับไปเป็นราคาปกติ
7. รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ได้กับสินค้าสั่งจองล่วงหน้า ไม่สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าได้, ไม่สามารถใช้ลดค่าบริการติดตั้ง หรือค่าบริการขนส่งได้, ไม่สามารถใช้ซื้อบัตรของขวัญทุกชนิด, และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง / การสั่งซื้อ / บัญชี E-MAIL
8. กรณีมีการคืนสินค้าซึ่งทำให้ยอดซื้อรวมน้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนด ลูกค้าจะต้องคืนส่วนลดเต็มจำนวน
9. หากลูกค้ามีการกดสั่งซื้อสินค้าโดยใช้โค้ดส่วนลดนั้นๆแล้ว และมีการยกเลิกคำสั่งซื้อภายหลัง CLICKZY ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนโค้ด / คูปองส่วนลดดังกล่าว
10. ทุกส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะ CLICKZY ช่องทางเดียวเท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับช่องทางออนไลน์อื่นๆ หรือหน้าร้านได้
11. การตีความในข้อกำหนดและเงื่อนไขใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของประเทศไทยที่ได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ และอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลไทย โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาไทยนี้ถูกแปลเป็นภาษาอื่น เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น หากมีข้อพิพาทในเนื้อหา หรือการตีความของข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือความไม่สอดคล้องกัน ความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาไทยกับภาษาอื่นๆ ให้ฉบับภาษาไทยมีผลบังคับใช้ และเป็นข้อสรุป หากเงื่อนไขและข้อกำหนดใด ถูกตัดสินหรือตีความให้เป็นโมฆะ ขัดกับกฎหมายหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่มีผลบังคับใช้ต่อไปโดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นโมฆะ ขัดกับกฎหมายหรือบังคับใช้มิได้นั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ / คืน / ยกเลิก / ชดเชยความเสียหายกรณีคูปองส่วนลด เงินสดอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคูปองส่วนลดเงินสด อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกรณีคูปองส่วนลดเงินสดอิเล็กทรอนิกส์หมดอายุ
12. **บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
13. **บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้บัตรกํานัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้**