ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์ม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์มบทนำ

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนี้ทำขึ้นเพื่อเป็นข้อกำหนดการปฏิบัติการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันระหว่างบริษัท คลิก ซิ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “คลิก ซิ” กับผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของคลิก ซิ การใช้บริการใด ๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันชองคลิก ซิ ถือว่าผู้ซื้อและผู้ขายได้รับทราบ เข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของคลิก ซิ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อาจจะมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงภายในอนาคต ผู้ใช้งานควรตรวจสอบรายละเอียดในข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวอยู่เสมอ ทั้งนี้ คลิก ซิ ของสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะระบุวันที่ทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน และถือว่าผู้ใช้งานได้รับทราบ เข้าใจ และยอมรับการแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว

คำจำกัดความ

2. “แพลตฟอร์ม” หมายถึง แพลตฟอร์มคลิก ซิ ได้แก่ เว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชัน

3. “บริษัท” หมายถึง บริษัท คลิก ซิ จำกัด

4. “ผู้ใช้งาน” ใช้กล่าวรวมผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มคลิก ซิ ทั้งฝ่ายที่เป็นผู้ซื้อสินค้าและ/หรือบริการและฝ่ายที่เป็นผู้ชายสินค้าและ/หรือบริการ ซึ่งรวมถึงผู้ใช้งานที่เป็นบุคคลธรรมดาและที่เป็นนิติบุคคล

ขอบเขตการให้บริการ

5. แพลตฟอร์มของคลิก ซิ เป็นเพียงตัวกลางระหว่างผู้ใช้งานทั้ง 2 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ซื้อสินค้าและ/หรือบริการ กับผู้ชายสินค้าและ/หรือบริการ โดยคลิก ซิ ไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าหรือบริการที่เสนอขายบนแพลตฟอร์ม ตลอดจนไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ขายสินค้าและ/หรือบริการในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นนายจ้าง-ลูกจ้าง

6. ข้อมูลที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มเป็นข้อมูลสำหรับผู้ใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น ทาง “คลิก ซิ” ไม่รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเหมาะสมกับผู้ใช้งานที่เข้าใช้บริการจากพื้นที่อื่น

บัญชีผู้ใช้งาน

7. แพลตฟอร์มของคลิก ซิ ให้บริการเฉพาะผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกเท่านั้น จึงจะสามารถสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ หรือโพสขายสินค้าและหรือบริการต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มนี้ได้

8. ข้อมูลที่ผู้ใช้งานใช้ในการสมัครสมาชิก จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงกับตัวตนของท่านและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยสามารถเข้าแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลของผู้ใช้งานได้ทางแพลตฟอร์มของคลิก ซิ

9. กรณีของผู้ใช้งานที่เป็นบุคคลธรรมดา จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป จึงจะสามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการแพลตฟอร์มของคลิก ซิ ได้

10. กรณีของผู้ใช้งานที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี จะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองตามกฎหมายอยู่เสมอขณะใช้งานแพลตฟอร์ม

11. ผู้ใช้งาน 1 ราย สามารถลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับ “คลิก ซิ” ด้วยการยืนยันตัวตนได้ไม่เกิน 1 (หนึ่ง) อีเมล์ ต่อ 1 (หนึ่ง) หมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น โดยในหนึ่งบัญชีผู้ใช้รองรับทั้งการใช้งานในฐานะลูกค้าผู้ซื้อและในฐานะผู้ขายและ/หรือผู้ให้บริการ

12. ผู้ใช้งานตกลงที่จะเก็บรักษาข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้เป็นความลับกับตัวท่านเท่านั้น และใช้เพียงบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านนั้นในการเข้าสู่ระบบและใช้บริการแพลตฟอร์มของคลิก ซิ

13. ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่แบ่งปันข้อมูลบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มของคลิก ซิ มิเช่นนั้น คลิก ซิ จะถือว่าผู้ใช้งานได้ละเมิดข้อตกลงในการใช้บริการ

14. ผู้ใช้งานสามารถขอยกเลิกบัญชีของตนได้ ผ่านทางแพลตฟอร์มของคลิก ซิ หรือติดต่อที่ฝ่ายบริการลูกค้าทางอีเมล์ customercare_clickzy@clickzy.com ทั้งนี้ ธุรกรรมใด ๆ ที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ระหว่างหรือหลังจากการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อทั้งค่าใช้จ่าย และการดำเนินการจนกระทั่งธุรกรรมนั้นเสร็จสิ้นแต่เพียงผู้เดียว

การเชื่อมโยงและแบ่งปันเนื้อหา

15. การเชื่อมโยงและ/หรือแบ่งปันเนื้อหา ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มของเรา มีเพื่อความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้งานเท่านั้น โดยการเชื่อมโยงดังกล่าวที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มไม่ได้มีเพื่อการรับรองหรือแสดงความเกี่ยวข้องของบริษัทกับเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อไปถึง และทาง “คลิก ซิ” ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ใช้งาน

16. การแบ่งปันเนื้อหาใด ๆ ไปยังแพลตฟอร์มอื่น บริษัทผู้ดูแลหรือเจ้าของแพลตฟอร์มนั้นอาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกไว้ต่างหากจากข้อตกลงที่กำหนดโดย “คลิก ซิ” ผู้ใช้งานควรตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์นั้นโดยละเอียด ซึ่งอาจมีรายละเอียดเงื่อนไขที่ห้ามไม่ให้ผู้ใช้งานแบ่งปันข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มดังกล่าว

ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว

17. ผู้ใช้งานได้รับทราบ เข้าใจ และยอมรับว่าแพลตฟอร์มของคลิก ซิ ต้องเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน เช่น รูปภาพ กล้องถ่ายรูป และอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้

18. ผู้ใช้งานได้รับทราบ เข้าใจ และยอมรับว่าแพลตฟอร์มของคลิก ซิ มีการเก็บรวบรวม ใช้ รวมถึงในบางกรณีอาจเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานเพื่อประโยชน์ในการบริการของ “คลิก ซิ” และ/หรือบริษัทในเครือ ในกรณีที่ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคล “คลิก ซิ” จะดำเนินการขอความยินยอมจากผู้ใช้งานตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (อ่านเพิ่มเติม) ต่างหากจากข้อกำหนดฉบับนี้

ทรัพย์สินทางปัญญา

19. “คลิก ซิ” เป็นเจ้าของข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มแต่เพียงผู้เดียว “ผู้ใช้งาน” ได้รับทราบ เข้าใจ และตกลงว่าจะไม่ทำการดัดแปลง แก้ไข หรือผลิตซ้ำเพื่อแสวงหาผลกำไร นอกจากจะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก “คลิก ซิ” เท่านั้น และทางบริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายจนถึงที่สุดหากพบว่าผู้ใช้งานละเมิดข้อตกลงนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลของ “ผู้ใช้งาน” ไม่ถือว่าถูกบังคับในข้อกำหนดนี้ โดยจะใช้บังคับตามนโยบายความเป็นส่วนตัว (อ่านเพิ่มเติม)

20. “ผู้ใช้งาน”  ได้รับทราบ เข้าใจ และตกลงที่จะไม่ลบ ทำลาย หรือทำให้เสียหาย ซึ่งเนื้อหา ข้อความ สัญลักษณ์ รวมไปถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะด้วยความจงใจหรือความประมาทก็ตาม

กฎและข้อห้ามการใช้งาน

21. การมีบัญชีผู้ใช้งานมากกว่า 1 (หนึ่ง) บัญชี ซึ่งถือว่าละเมิดเงื่อนไขการใช้ส่วนลดเพื่อซื้อสินค้าและ/หรือบริการ หรือเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ กับทางคลิก ซิ

22. ใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการสมัครและใช้งานบัญชีผู้ใช้

23. ใช้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นในการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น หรือการกระทำในลักษณะแอบอ้างแทนตัวบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น

24. ให้ข้อมูลเท็จ บิดเบือน ไม่ครบถ้วน หรือปิดบังรายละเอียดเกี่ยวสินค้าและ/หรือบริการ

25. ใช้แพลตฟอร์มของคลิก ซิ ในทางมิชอบอันเป็นการฝ่าฝืนนโยบายความเป็นส่วนตัว ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานแพลตฟอร์ม หรือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายไทย

26. ใช้แพลตฟอร์มของคลิก ซิ ในเชิงกลั่นแกล้ง หมิ่นประมาท หลอกลวง คุกคาม หรือข่มขู่ให้ผู้ใช้งานรายอื่นหรือคลิก ซิ เกิดความเสียหายทั้งในทรัพย์หรือชื่อเสียง

27. นำเข้าข้อมูลที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวของบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลนั้น

28. นำเข้าข้อมูลเพื่อสั่งซื้อหรือจัดจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการที่ผิดกฎหมาย โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายการสินค้าและบริการที่ห้ามขายบนแพลตฟอร์มของคลิก ซิ ได้ (รายการสินค้าและบริการต้องห้าม)

29. นำเข้าไวรัส มัลแวร์ โทรจานส์ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งอื่นในลักษณะเดียวกันที่รบกวนการทำงานของระบบหรือทำให้แพลตฟอร์มของคลิก ซิ เสียหายและ/หรือเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ของผู้ใช้งานรายอื่น

การละเมิดเงื่อนไขการใช้งาน

30. การกระทำใด ๆ ที่ผิดหรือฝ่าฝืนจากข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานแพลตฟอร์มคลิก ซิ อาจส่งผลให้ทางบริษัทดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดตามลำดับต่อไปนี้

     30.1. ถูกจำกัดสิทธิ์การใช้บริการบางอย่างบนแพลตฟอร์มคลิก ซิ

     30.2. ถูกระงับบัญชีผู้ใช้งาน

     30.3. ถูกยกเลิกบัญชีผู้ใช้งาน

     30.4. ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย อาจะทางแพ่งหรือทางอาญา หรือทั้งสองอย่างขึ้นอยู่กับกรณีความเสียหาย

31. หากพบว่ามีผู้ใช้งานได้ละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการบนแพลตฟอร์มคลิก ซิ โปรดติดต่อ customercare_clickzy@clickzy.com

ข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้งาน

32. กรณีของปัญหาในการทำธุรกรรม การแก้ไขจะเป็นไปตามนโยบายการสั่งซื้อและการชำระเงิน ของทางคลิก ซิ

33. ในกรณีที่เป็นข้อพิพาทในบริการระหว่างผู้ใช้งานรายหนึ่งกับผู้ใช้งานรายอีกหนึ่ง ผู้ใช้งานแต่ละฝ่ายตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องใด ๆ ต่อ “คลิก ซิ” หรือบริษัทในเครือ เว้นแต่คลิก ซิ หรือบริษัทในเครือเป็นผู้จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการนั้นตามข้อพิพาทดังกล่าว

34. คลิก ซิ ไม่มีการรับประกันหรือให้คำรับรอง ทั้งแบบทางตรงหรือทางอ้อม ในคุณภาพ การทำงาน หรือการรับประกันในสินค้าและ/หรือบริการที่ใช้แพลตฟอร์มของคลิก ซิ ในการดำเนินธุรกิจ

35. ผู้ใช้งานรับทราบ เข้าใจ และยอมรับว่าประสิทธิภาพการใช้งานแพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอุปกรณ์และระบบอินเทอร์เน็ตของท่าน

36. ผู้ใช้งานรับทราบ เข้าใจ และยอมรับว่าการใช้งานแพลตฟอร์มของ “คลิก ซิ” อยู่ภายใต้ความเสี่ยงของผู้ใช้งานเองทั้งสิ้น และทางบริษัทจะไม่ผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ทั้งความเสียหายทางตรง ทางอ้อม รวมถึงความเสียหายโดยบังเอิญ อันเป็นเหตุให้สูญหายซึ่งข้อมูล หรือขาดกำไรหรือรายได้ ที่เกิดจากการใช้งานหรือความขัดข้องในการใช้งานแพลตฟอร์มของคลิก ซิ

37. ผู้ใช้งานรับทราบ และยินยอมที่ทางคลิก ซิ จะขอตรวจสอบเป็นครั้งคราวว่าผู้ใช้งานได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

การละเว้นการใช้สิทธิ์

38. กรณีที่ผู้ใช้งานได้ละเมิดข้อตกลงในเงื่อนไขการใช้งานนี้ และทางคลิก ซิ ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ตามข้อกำหนดหรือตามกฎหมายต่อท่าน ไม่ถือว่าคลิก ซิ สละสิทธิตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และทางคลิก ซิ ยังคงของสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามเงื่อนไขได้ในภายหลังเมื่อพบว่าท่านละเมิดเงื่อนไขการใช้งานนี้อีก

กฎหมายที่ใช้บังคับ

39. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการแพลตฟอร์มนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย และอยู่ภายใต้อำนาจของศาลไทย

ติดต่อเรา

40. หากมีข้อสงสัยประการใด ๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขนี้ โปรดติดต่อเราได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าที่

ที่อยู่ : บริษัท คลิก ซิ จำกัด 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
อีเมล์: customercare_clickzy@clickzy.com