ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)


อัปเดตล่าสุด วันที่ 19 สิงหาคม 2565

Clickzy “คลิก ซิ” เป็นผู้ให้บริการ E-Commerce และผู้ให้บริการประชาสัมพันธ์และแนะนำสินค้า/บริการ ดำเนินการโดยบริษัท คลิก ซิ จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า"บริษัทฯ")ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ลูกค้า ผู้ซื้อผู้ขาย ผู้ร่วมงานกิจกรรม งานอีเว้นท์ หรือบุคคลใดๆ (ต่อไปในนโยบายฯ ฉบับนี้ เรียกว่า "ท่าน")และบริษัทตระหนักในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่ได้รับหรืออยู่ในความควบคุมดูแลของบริษัท ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และ/หรือ กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (รวมเรียกว่า "กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") กำหนด บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นจะประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "นโยบายฯ") เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับท่านว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศจะได้รับการปกป้องดูแลรักษา ให้ปลอดภัยตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศนโนยายฯ ฉบับนี้ อธิบายให้ท่านทราบถึงวิธีการที่บริษัทฯ ปฏิบัติต่อข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจถึงข้อกำหนดต่างๆ ภายใต้ประกาศนโนยายฯ ฉบับนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1 วัตถุประสงค์

1.1. เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.2. เพื่อเป็นช่องทางการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับกำหนด (เช่น ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือช่องทางการติดต่อ)

2 คำนิยาม

"ข้อมูลส่วนบุคคล"หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งสามารถทำให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

"ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน" หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ได้แก่ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัตอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

3 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 ช่องทางการเก็บรวบรวม
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงช่องทางโดยตรง เมื่อท่านลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกทั้งในฐานะผู้ซื้อ ผู้ขาย บุคคลผู้สนใจทั่วไป ซึ่งติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูล ผ่านผู้ให้บริการ E-Commerce แอปพลิเคชันผู้ให้บริการประชาสัมพันธ์และแนะนำสินค้า/บริการ ทางเว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล การพบปะกันโดยตรง หรือโดยวิธีการอื่นใด

  • เมื่อท่านแสดงเจตนาเพื่อซื้อสินค้าหรือใช้บริการ
  • เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด การจับสลากชิงโชค งานอีเว้นท์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ
  • ในบางกรณีบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยตนเองหรือได้ให้ความยินยอมแก่ผู้ใดในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังกล่าว (เช่น อีเมล สื่อสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube หรือ LINE) เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทรศัพท์ ไปรษณีย์ ตามโครงการ อีเว้นท์ หรืองานสัมมนา) หรือจากแหล่งอื่น (เช่น คู่ค้า / พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการภายนอก แหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือหน่วยงานภาครัฐ) ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ หรือลักษณะการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ

 

ข้อมูลระบุตัวตนเช่น คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น เพศ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด ภาพถ่าย ลายมือชื่อ ลักษณะรูปพรรณสัญฐาน ข้อมูลไลฟ์สไตล์ ข้อมูลประกันภัย เงินเดือน รายรับภายในครัวเรือน วุฒิการศึกษา
ข้อมูลเพื่อการติดต่อเช่น ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานที่จัดส่งสินค้า สถานที่จัดส่งใบแจ้งหนี้ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ไอดีผู้ใช้สำหรับไลน์แอปพลิเคชัน (Line ID) หรือ Facebook) บันทึกการโต้ตอบและการสื่อสาร ช่องทางที่ประสงค์รับสื่อ
ข้อมูลหรือสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐเช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง วีซ่า ทะเบียนบ้าน เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บัตรคนต่างด้าว ใบอนุญาตทำงาน ทะเบียนรถยนต์ ใบอนุญาตขับขี่
ข้อมูลการทำงาน และการประกอบกิจการเช่น อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน บริษัทต้นสังกัด การเป็นกรรมการบริษัท / นิติบุคคล
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายรหัสลูกค้า รายละเอียดการสั่งซื้อ (อาทิ สินค้าที่ต้องการ จำนวน และคุณภาพ) รายละเอียดของสินค้าที่ต้องการ รายละเอียดการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า (อาทิ วันที่สั่งซื้อสินค้า ประเภทสินค้า สาขาที่เกี่ยวข้อง และปัญหาที่พบ) เลขที่ใบรับสินค้าชั่วคราว รายละเอียดการส่งสินค้า เป็นต้น
ข้อมูลประกอบการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการเช่น ข้อมูลความสนใจ เหตุผลที่ไม่สามารถปิดการขายได้ ข้อมูลประกอบการให้บริการหลังการขาย (เช่น ภาพถ่าย)
ข้อมูลทางการเงินเช่น ข้อมูลสถานะทางการเงิน บัญชีธนาคาร ข้อมูลการชำระค่าสินค้าและวิธีการชำระ (เช่น บัตรเครดิต เงินสด) ข้อมูลการผิดนัดชำระหนี้ จำนวนเงิน วงเงินสินเชื่อ เงื่อนไขการชำระเงิน เลขที่บัญชี หมายเลขประจำตัวพร้อมเพย์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี เช็คและต้นขั้วเช็ค ใบสำคัญการจ่าย ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับเงิน และใบหักบัญชีเงินฝาก เป็นต้น รวมไปถึงข้อมูลจากบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (Credit Bureau)
ข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เช่น ข้อมูลการใช้งาน คุกกี้ที่ระบุตัวตน ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูเลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล ข้อมูลการเชื่อมต่อเข้าสูระบบ ระยะเวลาการในเข้าใช้งานในระบบ ตำแหน่งที่อยู่บนระบบจีพีเอส (ตำแหน่งละจิจูด ลองจิจูด)
ข้อมูลอื่นๆเช่น ข้อมูลรายละเอียดข้อร้องเรียน ข้อมูลการทำการตลาด สถานะการเป็นคู่สัญญาหรือคู่ความ ข้อมูลจากการจัดทำแบบสำรวจ (Survey) พฤติกรรมหรือแนวโน้มในการซื้อสินค้าและ/หรือบริการ บันทึกเสียงการสนทนา  บันทึกไลน์ บันทึก Messenger แอปพลิเคชัน บันทึกผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ และบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นต้น

3.3 ในกรณีที่บริษัทฯ
เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้แก่ท่านในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอม โดยติดต่อมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ในประกาศฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคำขอยกเลิกความยินยอมของท่านและดำเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

3.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม
หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่บริษัทฯ (เช่น กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทต้นสังกัดของท่าน ผู้ร่วมกิจกรรม บิดา มารดา คู่สมรส บุตร บุคคลใกล้ชิด บุคคลอ้างอิง ผู้ติดต่อฉุกเฉิน ผู้ดูแลคนพิการ) ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโบยายฯ ฉบับนี้ให้แก่บุคคลที่สามดังกล่าวทราบถึงการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ การโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล; ขอความยินยอม หรือมีฐานทางกฎหมายอื่นในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ การโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามดังกล่าว และ ดำเนินการให้บริษัทฯ

3.5 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถ
บริษัทฯ ไม่มีความตั้งใจที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ (ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมและผู้เยาว์ไม่สามารถให้ความยินยอมด้วยตนเองตามกฎหมายได้) ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลก่อน (แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ทราบว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เป็นผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล (แล้วแต่กรณี) โดยมิได้เจตนา บริษัทฯ จะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นโดยเร็วเท่าที่จะปฏิบัติได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ จะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายพร้อมฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่สามารถให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นได้

การที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อท่าน กล่าวคือ บริษัทฯ ไม่อาจดำเนินการตามที่ท่านร้องขอหรือตามสัญญาได้ โดยบริษัทฯ อาจไม่สามารถเสนอหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทฯ ท่านอาจไม่ได้รับความสะดวก หรือไม่ได้รับการปฏิบัติตามสัญญา

4 วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น หรือมีกฎหมายกำหนดให้ต้องดำเนินการเท่านั้น ทั้งนี้ เว้นเฉพาะกรณีที่บริษัทฯ ระบุไว้ว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะอาศัยความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นประกอบการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งมีดังต่อไปนี้ (1) ฐานสัญญา (2) ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต (3) ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (4) ฐานภารกิจของรัฐ (5) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (6) ฐานจดหมายเหตุ / วิจัย / สถิติ และ/หรือ (7) ฐานอื่นที่บริษัทฯ สามารถอาศัยได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ วัตถุประสงค์บางประเภทดังต่อไปนี้อาจใช้บังคับกับลูกค้าบางรายและอาจไม่ใช้บังคับกับลูกค้าบางราย โปรดพิจารณาลักษณะวัตถุประสงค์ตามความสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริษัทฯ

4.1 บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

ลำดับ

วัตถุประสงค์

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

1

เพื่อการลงทะเบียนสมัครสมาชิก หรือเปิดบัญชีลูกค้า

ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นการจำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของลูกค้า สำหรับการลงทะเบียนสมัครสมาชิกเป็นลูกค้ารายใหม่หรือการเปิดบัญชีลูกค้า

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: ในกรณีที่ลูกค้าเป็นนิติบุคคล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2

เพื่อการดำเนินการเข้าทำสัญญา ซื้อขายสินค้าและบริการ

ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นการจำเป็นเพื่อการเข้าทำสัญญา และกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำสัญญา

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: ในกรณีที่ลูกค้าเป็นนิติบุคคล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การบริหารจัดการสัญญา การตรวจสอบยืนยันตัวตนของลูกค้า และการพิจารณาคุณสมบัติลูกค้า เป็นต้น

3

เพื่อการบริหารจัดการคำสั่งซื้อจากลูกค้า จัดเตรียมสินค้าและ/หรือบริการ และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ฐานสัญญา: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซื้อขายและบริการ ซึ่งลูกค้าเป็นคู่สัญญา เช่น การจัดการจองให้สำเร็จ การยืนยันและการยกเลิกการซื้อสินค้า การจัดเตรียมจัดส่งสินค้า การยืนยันยอดหนี้ค้างชำระ และการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้า เป็นต้น

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: ในกรณีที่ลูกค้าเป็นนิติบุคคล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

4

เพื่อการดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า และการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ในการอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้า ให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ สำหรับในกรณีการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า การมอบสิทธิประโยชน์ การประเมินความพึงพอใจลูกค้า การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับMembers การรับเรื่องร้องเรียน การพิจารณาเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆ

5

เพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่าน

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสารกับท่าน เกี่ยวกับการขายสินค้าและการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ

6

เพื่อการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ

ฐานความยินยอม: การที่บริษัทฯ จะดำเนินกิจกรรมทางการตลาดใด ๆ อาทิ การส่งข้อความเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดให้แก่ท่าน เช่น การมอบส่วนลด โปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ การแจ้งเตือนข่าวสาร กิจกรรมทางการตลาด การขอถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวของท่านเพื่อนำไปประมวลภาพและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการตลาดตามช่องทางสื่อต่าง ๆ บริษัทฯ จะดำเนินการโดยอาศัยความยินยอมที่ได้รับจากท่าน

7

เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและสำรวจพฤติกรรมของลูกค้า หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ฐานความยินยอม: การที่บริษัทฯ ขอสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อขอเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือการซื้อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามาจากบุคคลภายนอก เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลและสำรวจพฤติกรรมของลูกค้า บริษัทฯ จะดำเนินการโดยอาศัยความยินยอมที่ได้รับจากลูกค้า หรือบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

8

เพื่อการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่น ๆ ของท่าน

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่น ๆ เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกในการใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น มากขึ้น

ฐานความยินยอม: ในกรณีที่บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมและทำโฆษณาแบบเจาะจงตามพฤติกรรมของท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการโดยอาศัยความยินยอมที่ได้รับจากท่าน

9

เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือใช้บังคับกับบริษัทฯ

ฐานกฎหมาย: เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งบังคับใช้กับบริษัทฯ อาทิ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

10

เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องของบริษัทฯ ในขั้นตอนต่าง ๆ ตามกฎหมาย เช่น การสอบสวนและการไต่สวนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ การเตรียมคดี การดำเนินคดี และการต่อสู้คดีในชั้นศาล เป็นต้น

11

เพื่อการตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของบุคคล และ ทรัพย์สินของบริษัทฯ และของบุคคลทั่วไป

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ในการตรวจสอบดูแลความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของบริษัทฯ และของบุคคลทั่วไป เช่น การใช้ภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อป้องกันการสูญหาย หรือเสียหายในทรัพย์สินของบริษัทฯ และของบุคคลทั่วไป เป็นต้น

ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแล ป้องกัน หรือระงับเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

12

เพื่อการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดใด ๆ ข้างต้น

ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย: การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นของบริษัทฯ และ/หรือเป็นประโยชน์ต่อท่าน หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดข้างต้น หากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน


บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์อื่นใดอันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดข้างต้น หรือเมื่อบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิมที่กำหนดไว้ หากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน เป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทฯ อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรืออาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าทำกับท่าน หรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับท่าน หรือยกเลิกการซื้อขายหรือการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับท่าน หรือปฏิเสธการให้สวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

5 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปยังผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ โดยที่บางประเภทของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลอาจใช้บังคับกับลูกค้าบางราย และอาจไม่ใช้บังคับกับลูกค้าบางราย โปรดพิจารณาลักษณะวัตถุประสงค์ตามความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ

ประเภทของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดและตัวอย่าง

บริษัทในเครือ

บริษัทในกลุ่มบริษัท พฤกษา บริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทพฤกษา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด / บริษัท พุทธชาด เอสเตท จำกัด / บริษัทวิมุต จำกัด บริษัท วิมุตเวลเนส เซอร์วิส จำกัด) จึงอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบายฯ ฉบับนี้ได้เช่นกัน โดยการนี้ ให้บริษัทอื่นในกลุ่มบริษัทพฤกษาสามารถยึดถือความยินยอมที่บริษัทฯ อาจทำการร่วมมือในด้านการให้บริการ เพื่อให้ท่านได้รับผลประโยชน์สูงสุด ดังนั้นบริษัทฯ อาจมีการเปิดเผย โอนข้อมูลของท่านไปยังบริษัทฯ อื่นๆ ในเครือบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ตามระบบ Data Ecosystem

ผู้ให้บริการ

บริษัทฯ อาจจ้างงานให้ผู้ให้บริการภายนอกดำเนินการแทน หรือในนามของบริษัทฯ หรือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งอาจรวมถึงกรณีที่บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ผู้ให้บริการภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) ผู้ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล (2) ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอร์ (IT and Computer System Service Provider) (3) ผู้ให้บริการในฐานะเอเจนซี่โฑษณาออนไลน์ (Digital Agency Organizer) (4) ผู้ให้บริการเป็นศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) (5) ผู้ให้บริการคลังเก็บเอกสาร (6) นักวางแผนสื่อ (Media Agency) (7) ผู้ให้บริการส่งข้อความสั้น (SMS) (8) ผู้ให้บริการรับวางบิลและชำระเงินผ่านเทคโนโลยี BlockChain (9) Outsource TDA / KBIZZA (10) โรงพยาบาล / สถานพยาบาล (11) บริษัทประกันภัย (12) ผู้ให้บริการจัดทำแบบสำรวจ (Survey) (13) ผู้ให้บริการพัฒนาธุรกิจใหม่ (Incubator)

พันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย (เช่น ธนาคาร หรือสถาบันทางการเงิน) คลังสินค้า การขนส่งโลจิสติกส์ หน่วยงานอื่นๆ ที่ร่วมมือใน campaign ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาดของบริษัทฯ และบริษัทในเครือบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เช่น Membership Program Rewarding Program และ program อื่นๆ

ที่ปรึกษาอิสระ

บริษัทฯ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังที่ปรึกษาต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายฯ ฉบับนี้ และตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด ที่ปรึกษาอิสระดังกล่าว อาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ที่ปรึกษาโครงการ / ที่ปรึกษาทางการเงิน / ที่ปรึกษากฎหมาย / ที่ปรึกษาบัญชี / ที่ปรึกษาเพื่อการแก้ไขการขอสินเชื่อ / ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / ที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์ข้อมูล / ที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน

หน่วยงานภาครัฐ

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือเพื่อการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย หรือบุคคลอื่นใด ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กรมที่ดิน กรมทางหลวง กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานเขต สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศาล และ/หรือ หน่วยงานรัฐอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือที่ร้องขอข้อมูลเป็นรายกรณี

ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในนโยบายฯ ฉบับนี้ ซึ่งผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นๆ ตามที่ท่านร้องขอ นิติบุคคลของแต่ละโครงการ

6 การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัท ฯ อาจมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศ (เช่น เพื่อการสำรองข้อมูลบนระบบคลาวด์ที่มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ในต่างประเทศ นายหน้าหรือตัวแทนการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่อยู่ในต่างประเทศ) ซึ่งประเทศปลายทางดังกล่าวอาจมีหรือไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เทียบเท่ากับมาตรฐานที่กำหนดไว้ในประเทศไทย ดังนั้น บริษัทฯ

จะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อการกำกับดูแลให้การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปอย่างปลอดภัย และเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม หรือมีข้อยกเว้นอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

7 การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ทราบ หรือนานกว่านั้น ตามที่ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ตามอายุความ ตามที่ท่านร้องขอ และ/หรือ ตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8 มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

8.1. เพื่อป้องกันการสูญหาย ทำลาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ใช้ เปิดเผย หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบตามที่กำหมายที่ใช้บังคับกำหนด บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่คลอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (Administrative Measures) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (Technical Measures) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Measures) ซึ่งมาตรการดังกล่าวอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัย การกำหนดเกี่ยวกับการอนุญาตหรือการกำหนดสิทธิของผู้ใช้งานในการเข้าถึง การใช้ การเปิดเผย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การบริหารจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้งาน การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งานเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การจัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องเหมาะสมกับวิธีการและสื่อที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการแสดงหรือยืนยันตัวบุคคลของ ผู้เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามแนวนโยบายสารสนเทศของบริษัทฯ

8.2. ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ จนเป็นเหตุให้มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลสู่สาธารณะ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งเจ้าของข้อมูลให้ทราบโดยเร็ว รวมทั้งแจ้งแผนการเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดหรือการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลสู่สาธารณะอันเกิดจากความบกพร่องของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สาม รวมถึงการละเลย หรือเพิกเฉยการออกจากระบบ (Log out) ฐานข้อมูล หรือระบบสื่อสารสังคมออนไลน์ของบริษัทฯ โดยการกระทำของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

9 การแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ปรับปรุง หรือแก้ไขนโยบายฯ ฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยที่บริษัทฯ จะประกาศ หรือเผยแพร่นโยบายองค์กร เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยระบุวันที่และเวลาที่ได้ทำการแก้ไขบนหน้าเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขนโยบายฯ ฉบับนี้ เฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอันมีนัยสำคัญ ดังนั้น โปรดตรวจสอบนโยบายองค์กร เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจดู และทราบถึงการแก้ไขปรับปรุงนโยบายฉบับนี้

10 นโยบายการใช้คุกกี้

บริษัทฯ มีการใช้งานคุกกี้ที่จัดเก็บหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้งานจนกว่าจะปิดเบราว์เซอร์ หรือจนกว่าผู้ใช้จะลบหรือปฏิเสธการเก็บรวบรวมคุกกี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านตัดสินใจอนุญาตใช้งานการติดตามคุกกี้ ท่านจะพบว่าการใช้งานเว็บไซต์จะสะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะช่วยจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ท่านเคยเยี่ยมชมหรือเข้าถึง ทั้งนี้ เว็บไซต์จะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่ได้รวบรวมไว้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ และ/หรือ เพื่อกิจกรรมอื่นของบริษัทฯ เพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น


11 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนด ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

(1) สิทธิในการขอถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมที่ท่านได้เคยให้ไว้แก่บริษัทฯ เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้ การปฏิเสธการให้ความยินยอม หรือการถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือตามกฎหมายที่บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตาม หากท่านต้องการศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยละเอียด โปรดติดต่อบริษัทฯ ตามช่องทางการติดต่อในข้อ 12.


(2) สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ  และสิทธิในการขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ อาจดำเนินการยืนยันตัวตนผู้ขอใช้สิทธิก่อนการให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามคำขอ


(3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน


(4) สิทธิในการโอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง ท่านยังมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด


(5) สิทธิในการคัดค้าน ท่านอาจมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ในบางกรณี เช่น การทำการตลาดแบบตรง


(6) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกรณี


(7) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นอยู่ในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด


(8) สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลของท่านไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอโอกาสให้ได้รับทราบข้อกังวล ข้อร้องเรียน เพื่อการชี้แจงและแก้ไขก่อนที่ท่านจะติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น อาจถูกจำกัดโดยกฎหมายหรือข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลแห่งการปฏิเสธนั้นให้ท่านทราบ

12 ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล

ที่อยู่ : 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย

อีเมล์: contact@clickzy.com


*ในกรณีที่บริษัทฯ ได้มีการซื้อขาย ร่วมทุน ควบรวมกิจการ โอนกิจการ การซื้อขายหุ้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าได้มีการโอนสิทธิและหน้าที่เกิดขึ้น ผู้ที่เข้ามารับโอนสิทธิ์และหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามสิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่นเดียวกับก่อนหน้าที่มีการซื้อขาย ร่วมทุน ควบรวมกิจการ โอนกิจการ การซื้อขายหุ้น