การขอคืนสินค้า ขอปฏิเสธบริการและขอคืนเงิน

การขอคืนสินค้า ขอปฏิเสธบริการและขอคืนเงิน


การเคลมและขอคืนสินค้า

กรณีที่ซื้อสินค้า

เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วและพบปัญหา เช่น สินค้าไม่ครบถ้วน สินค้าไม่ถูกต้องตรงตามที่สั่งซื้อ หรือชำรุดเสียหายที่คาดว่าเกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งก่อนได้รับสินค้า ผู้ซื้อสามารถติดต่อผ่านฝ่ายบริการลูกค้าคลิก ซิ ที่ (คลิกที่นี่) เพื่อขอคืนสินค้า/คืนเงินได้ หากผู้ซื้อยังไม่ได้กดปุ่ม “ตรวจสอบและยอมรับสินค้าแล้ว” ในแพลตฟอร์มคลิก ซิ โดยจะต้องรีบดำเนินการภายใน 7 วัน หากครบกำหนดแล้วระบบจะกดยอมรับสินค้าให้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทางผู้ขายได้รับเงินค่าสินค้า

หากว่าผู้ซื้อได้กดยอมรับสินค้าแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรีบติดต่อคลิก ซิ ภายใน 3 วัน พร้อมแนบใบเสร็จคำสั่งซื้อ (ผู้ซื้อจะได้รับทางอีเมล์) เพื่อที่ทางคลิก ซิ จะติดต่อทางผู้ขายโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ การขอเปลี่ยน/คืนสินค้าที่นอกเหนือจากกรณีการจัดส่งผิดพลาด รวมถึงสินค้าที่มีการรับประกัน ขั้นตอนการเคลมและขอคืนสินค้าอาจขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของร้านค้าผู้ขายกำหนด ทางคลิก ซิ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับคืนสินค้าในกรณีดังกล่าว

การปฏิเสธรับบริการหรือรับมอบงาน

กรณีรับบริการ

เมื่องานเสร็จสิ้น หากผู้ใช้บริการพบปัญหา จุดตำหนิ หรือความเสียหายที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการดำเนินงานของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องเลือก “ปฏิเสธรับงาน” ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ส่งมอบงาน หากครบกำหนดแล้วระบบจะกดยอมรับงานให้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทางผู้ให้บริการได้รับเงินค่าว่าจ้าง และถือว่ายอมรับงานบริการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เงื่อนไขนี้ไม่นับรวมบริการทำความสะอาดที่จะมีกำหนดระยะเวลาที่ 1 วัน

กรณีที่ผู้ใช้บริการเลือกปฏิเสธรับงาน ทางคลิก ซิ จะรีบดำเนินการประสานงานโดยเร็วที่สุดเพื่อที่ผู้ให้บริการเข้าแก้ไขปัญหา โดยทางคลิก ซิ จะยังไม่โอนจ่ายค่าจ้างให้กับผู้ให้บริการจนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จและผู้ใช้บริการกด “ยอมรับงาน” เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เงื่อนไขการนัดหมายใหม่ และจำนวนครั้งในการรับแก้ไขงานบริการ รวมถึงการรับประกันผลงาน อาจขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกิจการผู้ให้บริการกำหนด

กรณีของบริการที่แบ่งชำระเป็นงวด เช่น งานปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมพื้น ผนัง เพดาน เป็นต้น ขั้นตอนการยอมรับหรือปฏิเสธงานจะถูกแบ่งตามจำนวนงวดที่เกิดขึ้น โดยผู้ให้บริการจะยังไม่ได้รับค่าจ้างในงวดถัดๆไป จนกว่าการแก้ไขงานในงวดก่อนหน้าจะเสร็จสิ้นและผู้ใช้บริการได้กดยอมรับงานในงวดนั้นแล้ว

เงื่อนไขการคืนเงินค่าสินค้าและบริการ

ทางคลิก ซิ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยจะไม่การคืนเป็นเงินสดในทุกกรณี แต่จะดำเนินการคืนค่าสินค้าและบริการโดยวิธีการดังต่อไปนี้:

  • คูปองดิจิทัล (Digital Voucher) เพื่อซื้อสินค้าและบริการบนแพลตฟอร์มคลิก ซิ ภายใน 30 วัน หลังจากยืนยันการรับคืน
  • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ซื้อ ภายใน 7-45 วัน หลังจากยืนยันการรับคืน
  • โอนกลับเข้าบัตรเครดิต/เดบิต ที่ใช้ชำระเงิน โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารผู้ให้บริการบัตร *โดยเฉลี่ยประมาณ 3-7 วัน

ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการคืนเงิน

ระยะเวลาคืนเงิน

PromptPay

โอนเงินคืนเข้าบัญชีลูกค้า

ภายใน 3-7 วันทำการ หลังจากยืนยันการรับคืน

บัตรเครดิต

คืนเงินเข้าบัตรเครดิต

ทางธนาคารผู้ให้บริการบัตร ภายใน 3-7 วันทำการ หลังจากยืนยันการรับคืน

บัตรเดบิต 

คืนเงินเข้าบัตรเดบิต

ทางธนาคารผู้ให้บริการบัตร ภายใน 3-7 วันทำการ หลังจากยืนยันการรับคืน

ขั้นตอนการขอคืนเงิน

กรณีซื้อสินค้า

ผู้ซื้อต้องแนบหลักฐานเกี่ยวกับสินค้าและคำสั่งซื้อ พร้อมระบุปัญหาที่พบมายังฝ่ายบริการลูกค้า (คลิกที่นี่) หรือทางอีเมล์ที่ customercare_clickzy@clickzy.com เพื่อที่ทางคลิก ซิ จะสามารถการดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยรายการเอกสารที่จำเป็นมีดังนี้

  • รายการสรุปคำสั่งซื้อของสินค้าที่ต้องการร้องเรียน (สามารถบันทึกรูปภาพหน้าจอได้จาก “คำสั่งซื้อของฉัน”)
  • ใบเสร็จการชำระเงินของสินค้าที่ต้องการร้องเรียน
  • รูปภาพและ/หรือ วิดีโอของสินค้ารอบชิ้นอย่างชัดเจน
  • รูปภาพสินค้าบริเวณที่ต้องการชี้จุดปัญหา
  • รูปภาพของหน้ากล่องพัสดุ
  • รูปภาพจุดที่เสียหายของกล่อง/หีบห่อพัสดุ

หมายเหตุ:
กรณีที่มีการชำระเงินผ่านช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจากช่องทางที่ คลิก ซิ กำหนดไว้ ทางคลิก ซิ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น